Reklamacje i zwroty

 1. Skuteczne złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego „www.90air.pl” stanowi zawarcie umowy na odległość. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, stosownie do art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia doręczenia Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy Sprzedawcy „ kontakt@90air.pl lub pisemnie na adres Marszałkowska 58/15, 00-545 Warszawa
 2. Dla ułatwienia prawa realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia, które stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Produkt jest w stanie niezmienionym, jeżeli posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony i jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany.

 1. Dokonując zwrotu Produktu, Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia Sprzedawcy, który w odpowiedzi potwierdzi adres odpowiedni do dokonania zwrotu.
 2. Zwroty dokonywane są na adres Sprzedawcy, w przypadku Produktów wchodzących w skład własnej oferty handlowej lub na adres dostawców Sprzedawcy.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi koszt zakupu, poza kosztem dostawy. Zwrot kosztów zakupu następuje za pośrednictwem przelewu elektronicznego, na wskazane przez klienta konto bankowe.
 6. Pozostałe reklamacje lub pytania, na przykład dotyczące jakości, ilości lub terminu dostawy, Klient może zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@90air.pl
 7. Klientowi przysługują również uprawnienia z rękojmi. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może jednak odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 9. Klient składający reklamację obowiązany jest dostarczyć do sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest udostępniony do pobrania na stronie internetowej sklepu internetowego.
 10. Przed przesłaniem reklamowanego Produktu, Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie, który w odpowiedzi wskaże klientowi adres odpowiedni do dokonania przesyłki.
 11. Reklamacje dokonywane są na adres Sprzedawcy, w przypadku Produktów wchodzących w skład własnej oferty handlowej lub na adres dostawców Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego Produktu do sprzedawcy lub jego dostawcy. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca lub jego dostawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 13. Niezależnie od wyniku, Klient zostanie poinformowany o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail.