Polityka Prywatności sklepu internetowego www.90air.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego www.90air.pl jest FUSION SILENCE LIMITED LIABILITY COMPANY SPÓŁKA KOMANDYTOWA spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marszałkowska 58/15, 00-545 Warszawa, NIP: 7011031255, REGON 388794137, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000794790, zwany także „Administratorem”.

Adres poczty elektronicznej: kontakt@90air.pl

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanym „RODO”).

Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli pracownicy i współpracownicy Administratora, czyli osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przyznanych im praw i zleconych zadań. Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane wszelkim podmiotom uprawnionym na podstawie prawa powszechnie obowiązującego do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną przez nas działalnością, w tym w razie koniczności organom ścigania.

 

§ 2 Cel i zakres zbierania danych

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest zrealizowanie zamówienia Klienta. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu dostawcy oraz przewoźnikowi.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami, Administrator przetwarza dodatkowo nazwę/firmę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane także w celu:

  • realizacji postanowień zawartych umów z Administratorem,
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa dotyczących kwestii podatkowych, finansowych, związanych z realizacją umów,
  • realizacji innych umów, o ile doszło do ich zawarcia, niezależnie od formy i miejsca;
  • realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

 

§ 3 Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika odwiedzającego stronę sklepu internetowego Sprzedawcy.

Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

1) Identyfikacji Klientów jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

2) Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3) Zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;

4) Dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klientów (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego;

Administrator zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

§ 4 Podstawa przetwarzania danych

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje odmową zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego przy uzupełnianiu formularza zamówienia.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

 

§ 5 Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania

Klientowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Klient ma także prawo do:

  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO),
  • cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO), w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§ 7 Zmiana Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie Polityki prywatności za pośrednictwem korespondencji e-mail. W przypadku zmiany zostanie ona również opublikowana na stronie sklepu internetowego.